Reatimes.vn

Nắn dòng tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên, giám sát vốn với trái phiếu “3 Không“

Nắn dòng tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên, giám sát vốn với trái phiếu “3 Không“

Năm 2022, tín dụng sẽ tiếp tục chảy vào 5 lĩnh vực ưu tiên bao gồm nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ và công nghệ cao.


TOP